Janc

Med priimki v Sloveniji je priimek Janc skupaj s priimki Kunej, Perc, Turšič, Veselič in Šoštarič na 714. –719. mestu za priimkoma Kovše in Smolej na 712.–713. in pred priimki Bitenc, Furman, Mikuž in Živković na 720.–723. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. 1. 2016 s priimkom Janc podpisovalo 453 (1971: 509; 1997: 496; 2012: 457) prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v gorenjski 129, v posavski 109, v osrednjeslovenski 71, v savinjski 13, v jugovzhodni Sloveniji 69, v zasavski in posavski po 7 ter v podravski in primorsko notranjski manj kot po 5.

Priimek Janc je tudi sestavina dvojnih priimkov. Takih priimkov je bilo konec leta 1997 skupaj 10, od teh 6 s priimkom Janc na prvem mestu: Janc Barborič, Janc Glavan, Janc Juršič, Janc Kristl, Janc Sekovanič, Janc Zalokar ter Gorenc Janc, Mayer-Janc, Šefer Janc, Trobec-Janc.

Ob priimku Janc obstaja tudi različica Janec. Tako se je 1. 1. 2016 podpisovalo manj kot 5 oseb.
Iz zapisov v starih listinah je razvidno, da je priimek Janec oziroma Janc na slovenskem ozemlju obstajal že v 16. stoletju, npr. v Urbarju deželnoknežjega gospostva Metlika iz leta 1593: *Gasper Rathkowych y Iwan Janecz v kraju Črešnjevec.

Priimek Janc z različico Janec je nastal iz rojstnega imena ali priimka Jan. Tvorjen je s priponskim obrazilom c oziroma ec in je prvotno pomenil ‘sin Jana’. Ime Jan je pri nas skrajšana oblika imena Janez in je v priimkovnem procesu postalo tudi priimek. Z imenom Jan je bilo 1. 1. 2016 poimenovanih 7852 prebivalcev Slovenije, s priimkom Jan pa 475 prebivalcev in prebivalk Slovenije.

Iz imena ali priimka Jan so s priponskimi obrazili čec, čič, ič in ko tvorjeni tudi priimki Jančec, Jančič, Janič in Janko s prvotnim pomenom ‘sin Jana’. Priimek Jančič je lahko nastal tudi iz priimkov Janc in Janec. V tem primeru je bil tvorjen s priponskim obrazilom ič in je prvotno pomenil ‘sin Janca’.