Redakcija

Pravila RTV Slovenija za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj o vprašanju zakonodajnega referenduma

Način, oblike, obseg in pogoji za predstavitev mnenj o zakonodajnem referendumskem vprašanju 11. 7. 2021 v programih RTV Slovenija

decekspiscalko_print-8 JANI UGRIN
foto: Jani Ugrin/RTV SLO

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 -ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US; v nadaljevanju ZVRK), 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 - ZDavP-1B, 105/06 - odl. US, 26/09 - ZIPRS0809-B, 9/14, 61/20 - ZIUZEOP-A; v nadaljevanju ZRTVS-1) in Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (OdZV-1G) (Uradni list RS, št. 84/2021)

izdajam

Pravila Radiotelevizije Slovenija
za izrabo programskega časa
za
predstavitev mnenj o vprašanju zakonodajnega referenduma
11. 7. 2021

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje za predstavitev mnenj o zakonodajnem referendumskem vprašanju v programih RTV Slovenija.

2. člen
Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času referendumske kampanje, kakor tudi ne strokovnih in tehničnih (servisnih) oddaj o volilni in referendumski zakonodaji in njeni izvedbi.

3. člen
Za redne informativne oddaje in druge programe RTV Slovenija velja tudi v času volilne kampanje načelo prepovedi politične propagande, kot ga določa 10. člen ZRTVS-1 .

4. člen
Referendumsko kampanjo programi RTV Slovenija v skladu s temi Pravili spremljajo od 21. 6. 2021 do vključno 24 ur pred dnem glasovanja.

II. PREDSTAVLJANJE

5. člen
1. Program RTV Slovenija v obdobju spremljanja referendumske kampanje brezplačno zagotavljajo programski čas za predstavitve mnenj v skladu z 12. členom ZRTVS-1, in sicer v posebej določenih časovnih (na MMC RTV SLO prostorskih) okvirih, v skladu s programskim načrtom odgovornih uredništev.
2. Pri objavah raziskav javnega mnenja uredništva upoštevajo zakonska določila o navajanju podatkov.
3. Povzetek pravil bo jasno predstavljen v programih RTV Slovenija, v celoti pa bodo objavljena na spletni strani RTV Slovenija.

6. člen
V referendumski kampanji lahko sodelujejo Organizatorji referendumske kampanje, ki so navedeni na javno objavljenem seznamu Državne volilne komisije (SEZNAM ORGANIZATORJEV REFERENDUMSKE KAMPANJE O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH ZV-1G) in Vlada Republike Slovenije (skupaj v nadaljevanju Organizatorji referendumske kampanje).

7. člen
Naloga Vlade je, da zato, ker poseduje ključne informacije, poskrbi, da je ob različnih mnenjih obveščanje javnosti stvarno, celovito in transparentno. Na ta način Vlada kot nosilka izvršilne veje oblasti zagotavlja enako obravnavanje državljank in državljanov v njihovih temeljnih pravicah.

Informacije mora podajati na pošten in zadržan način, pri čemer mora podajati tako informacije v prid zakonu kot tiste, ki mu nasprotujejo. Lahko pa izrazi svoje stališče o njih. Njeno informiranje mora biti torej stvarno, celovito in transparentno. Pri tem jo zavezuje dolžna skrbnost in informacij, ki jih pozna, ne sme izkrivljati ali prikrivati.

8. člen
Organizatorji referendumske kampanje, ki želijo sodelovati v oddajah RTV Slovenija, morajo svoj interes pisno potrditi, posebej vsakemu odgovornemu uredniku informativnega programa Radia Slovenija, Televizije Slovenija in MMC RTVSLO, do vključno 18.6.2021 do 12. ure, in sicer:

- Televizija Slovenija, Informativni program: na elektronski naslov: referendum2021@rtvslo.si;
- Radio Slovenija, Informativni program: na elektronski naslov: ras.referendum2021@rtvslo.si;
- Multimedijski center MMC RTV SLO: na elektronski naslov:
mmc-volitve@rtvslo.si.

Organizatorji, ki bodo svoj interes pisno potrdili kasneje kot 48 ur pred začetkom oddaje, za katero so izrazili interes, zaradi izvedbeno-tehničnih razlogov, ne bodo mogli nastopiti v oddaji.

Organizatorja referendumske kampanje ali drugega udeleženca oddaje, ki ogroža življenje, osebno varnost, zdravje ali premoženje večje vrednosti, se odstrani iz prostorov javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija.

9. člen
V času referendumske kampanje, v programih RTV Slovenija, bodo radijski in televizijski programi zagotavljali predstavitve mnenj referendumske kampanje:

1. Televizija Slovenija pripravlja referendumske oddaje na svojem 1. in 3. sporedu, sodelovali bodo lahko prijavljeni organizatorji referendumske kampanje.
2. Na Radiu Slovenija bodo referendumsko kampanjo spremljali na Prvem programu, Radiu Koper in Radiu Maribor. Pripravili bodo soočenje organizatorjev volilne kampanje (povzetek na regionalnih programih) ter niz kratkih posebej zvočno opremljenih predstavitvenih prispevkov v informativnih oddajah.
3. Multimedijski center RTVSLO bo omogočil enakovredno predstavitev mnenj in stališč prijavljenih organizatorjev referendumske kampanje v posebnih spletnih klepetih na portalu rtvslo.si.

Referendumske oddaje bodo potekale skladno z dnevnimi programskimi shemami, ki jih v programih RTV Slovenija oblikujejo odgovorna uredništva informativnih vsebin. Udeleženci referendumskih oddaj bodo pred oddajo o času in vrsti oddaje pisno obveščeni.

10. člen
RTV Slovenija bo vsem uradnim udeležencem volilne kampanje nudila enakovredne tehnične pogoje.

11. člen
Na dan referenduma do 19. ure bo RTV Slovenija v svojih programih objavljala servisne informacije o načinu in poteku referenduma.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Ugovore o morebitnih nepravilnostih pri izvajanju teh pravil sprejema generalni direktor RTV Slovenija v sodelovanju z direktorjema Radia in Televizije Slovenija. Generalni direktor poda pisni odgovor naslednji delovni dan po prejemu ugovora. V vsakem primeru lahko pritožnik ugovor vloži pri pristojnem inšpektoratu.

13. člen
Ta Pravila se objavijo v Informatorju in na spletni strani RTV Slovenija. Povzetek pravil se objavi v radijskih in televizijskih programih RTV Slovenija.

V Ljubljani, 9. 6. 2021

Generalni direktor RTV Slovenija
Andrej Grah Whatmough