Franko

Med priimki v Sloveniji je priimek Franko skupaj s priimki Lisjak, Stevanović, Vrtačnik in Žakelj na 737.–741. mestu za priimki Borko, Brumec, Kravanja, Kukovič, Luzar in Zabukovec na 731.–736. in pred priimki Gale, Gričar, Pugelj na 742.–744. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. 1. 2016 s priimkom Franko podpisovalo 449 (1971: 378; 1997: 459; 2011: 457) prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v jugovzhodni Sloveniji 144, v osrednjeslovenski 100, v gorenjski 70, v posavski 49, v pomurski 40, v goriški 15, v savinjski in primorsko‑notranjski po 9, v podravski, zasavski in obalno‑kraški manj kot po 5.

Priimek Franko je tudi sestavina dvojnih priimkov. Konec leta 1997  so to bili Franko Gorišek, Franko Kancler, Franko Knez ter Cigula Franko in Mohar Franko.

Priimek Franko je v priimkovnem procesu nastal iz rojstnega imena Franko. Ime Franko (tako je bilo 1. 1. 2016 v Sloveniji poimenovanih 389 oseb) je po izvoru poslovenjena oblika italijanskega imena Franco (to je pisano s c-jem). V tej obliki se uporablja tudi pri nas. Tako je bilo 1. 1. 2016 poimenovanih 27 moških. Obstajata tudi rojstno ime Frank (2016: 31 oseb) in rojstno ime Franc. Ime Franc je kljub močnemu upadanju še vedno najpogostejše moško ime v Sloveniji (2016: 25083).

Rojstno ime Frank kot tudi Franko se izvorno povezujeta z etnikom, tj. imenom naroda Franki. Ime Franc je različica imena Frančišek, ki je tudi izvorno povezano z imenom naroda Franki. Nastalo je iz latinskega pridevnika franciscus v pomenu ‘frankovski, Frank’. Franki (‘svobodni’) so bili starogermansko pleme, ki so se pojavili v 3. stol. n. št. v spodnjem Porenju. Po uspešnih osvajanjih je v zgodnjem srednjem veku nastala frankovska država s prvim kraljem Klodvikom. Za vladavine Karla Velikega je frankovska država imela največji obseg, on sam pa je po okronanju za cesarja leta 800 postal najmočnejši vladar zahodne Evrope.

Tako kot Franko sta tudi imeni Frank in Franc v priimkovnem procesu postala priimka Frank (2016: 644) in Franc (2016: 168). Iz imena Frank ali Franko so nastali tudi priimki Franke, Franken, Frankič, Frankl, Frankovič. Tvorjeni so s priponskimi obrazili ‑e, ‑en, ‑ič, ‑l, ‑o in so prvotno pomenili ‘sin Franka’. Priimek Frankovič je tvorjen s priponskim obrazilom ‑ič iz svojilnega pridevnika *Frankov (sin).