Zabukovec

Med priimki v Sloveniji je priimek Zabukovec skupaj s priimki Borko, Brumec, Kravanja, Kukovič in Luzar na 730.–735. mestu za priimki Ivanuša, Kac, Kvas, Peklar, Ponikvar na 724.–729. mestu in pred priimki Franko, Lisjak, Stevanović, Vrtačnik, Žakelj na 736.–740. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. 1. 2016 s priimkom Zabukovec podpisovalo 450 (1971 500; 1997 452 + 9 dv.) prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v osrednjeslovenski 253, v primorsko‑notranjski 62, v jugovzhodni Sloveniji 61, v obalno‑kraški 20, v gorenjski 14, v posavski in goriški po 13, v savinjski 5, v podravski, koroški in zasavski manj kot po 5.

Priimek Zabukovec je tudi sestavina dvojnih priimkov. Takih priimkov je bilo konec leta 1997 skupaj 12: Zabukovec Blaž, Zabukovec Brčvak, Zabukovec Čuk, Zabukovec Jerič, Zabukovec Logar, Zabukovec Mikolj, Zabukovec Vilhar, Zabukovec‑Zakovšek, Zabukovec Žnidaršič ter Levstek Zabukovec, Malovrh Zabukovec, Šik Zabukovec.

Ob priimku Zabukovec je obstajala tudi različica Zabukovc. Statistika ga ne registrira več, omenjen pa je v Začasnem slovarju slovenskih priimkov, po katerem je bil v nekdanjem okraju Litija.

Priimek Zabukovec je nastal iz naselbinskih in drugih imen Zabukovje in Bukovje. Tvorjen je s priponskim obrazilom ‑ec iz pridevnika *zabukov in je prvotno pomenil prebivalec Zabukovja, za Bukovjem ali prišlek iz le‑teh. Po Atlasu Slovenije obstajajo tri naselja in dva zaselka Zabukovje ter Zabukovje nad Sevnico in Zabukovje pri Raki, dalje štiri naselja, pet pokrajin, 7 zaselkov Bukovje, Bukovje pri Slivnici, Bukovje v Babni Gori itd.

Iz istih naselbinskih in drugih imen sta nastala tudi priimka Zabukovšek in Zabukovnik. Priimek Zabukovšek je tvorjen s priponskim obrazilom ‑jak iz pridevnika *zabukovski (prebivalec) in je prvotno pomenil ‘prebivalec Zabukovja, za Bukovjem oziroma prišlek iz le‑teh’. Priimek Zabukovnik pa je tvorjen s priponskim obrazilom ‑ik iz pridevnika *zabukovni (prebivalec) in je imel enak prvotni pomen kot Zabukovec in Zabukovšek.