Kravanja

Med priimki v Sloveniji je priimek Kravanja skupaj s priimki Borko, Brumec, Kukovič, Luzar in Zabukovec na 730.–735. mestu za priimki Ivanuša, Kac, Kvas, Peklar, Ponikvar na 724.–729. mestu in pred priimki Franko, Lisjak, Stevanović, Vrtačnik, Žakelj na 736.–740. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. 1. 2016 s priimkom Kravanja podpisovalo 450 (1971: 472; 1997: 495; 2015: 456) prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v goriški 257, v osrednjeslovenski 71, v obalno kraški 43, v podravski 16, jvzhSl. 13, v primorsko notranjski 12, v savinjski 9.

Priimek Kravanja je tudi sestavina dvojnih priimkov. Taki priimki so bili konec leta 1997 naslednji: Kravanja Gosnik, Kravanja Kastelic, Kravanja Oven ter Bertoncelj-Kravanja, Lah Kravanja, Pirih Kravanja, Šušteršič Kravanja.

Ob priimku Kravanja je obstajala tudi različica Kravonja. Te statistika ne zaznava več, omenjena pa je v Začasnem slovarju slovenskih priimkov z lokacijo v nekdanjem okraju Tolmin.

P. Kravanja je nastal prek vzdevka *Krava iz živalskega poimenovanja kráva v pomenih 1. ‘odrasla samica goveda’ 2. nizko ‘grob, nevzgojen človek’ in ‘kdor veliko, požrešno pije’.Tvorjen je z večalnim priponskim obrazilom anja in je prvotno verjetno pomenil ‘zelo grob, nevzgojen človek’ ter ‘velik požeruh, pijanec’. V zvezi z vzdevkom *Krava je treba omeniti še podatek iz Pleteršnikovega Slovensko-nemškega slovarja (I, str. 459): kráva…– psovka nerodnemu človeku, jvzhŠt.(= jugovzhodnoštajersko). P. Merkù (Priimki na zahodni meji, str. 37) omenja, da je priimek Kravanja obstaja v tej obliki v Kanalski dolini (Trbiž, Ukve, Pontablja) in v Gradežu, v poitalijančenem zapisu Cravagna v Ronkah.

Sorodni priimek Kravarič je nastal iz poklicnega poimenovanja krávar ‘kdor se poklicno ukvarja z oskrbovanjem krav’ in ‘kravji pastir’ (po M. Pleteršniku, Slovensko-nemški slovar I, str. 459: kravár der Kuhhirt, der Kuhknecht; tudi krávar). Tvorjen je s priponskim obrazilom ič iz vzdevka *Kravar in je prvotno pomenil ‘sin Kravarja’. Iz vzdevka *Krava je lahko s priponskim obrazilom ina tvorjen priimek Kravina. Ta je sicer lahko nastal prek vzdevka tudi iz občne besede kravína ‘kravja koža, kravje usnje, kravje meso’.